Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SINH KẾ CỦA HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐẮK LẮK

Phan Xuân Lĩnh, Quyền Đình Hà

Tóm tắt


        Đắk Lắk là tỉnh có 47 dân tộc thiểu số với 97.893 hộ, 540.365 nhân khẩu, chiếm tới 31,97% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số cao hơn so với tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh. Lý do tỷ lệ hộ nghèo cao của đồng bào do hoạt động sinh kế chủ yếu là nông nghiệp thuần nông, thiếu các nguồn lực sinh kế, thu nhập từ hoạt động sinh kế thấp và thiếu bền vững. Hoạt động sinh kế và thu nhập của mỗi dân tộc sống trên từng địa bàn cũng khác nhau do ảnh hưởng của tập quán canh tác, năng lực sản xuất và ứng phó với rủi ro của các hộ đồng bào, sự hỗ trợ có kết quả của chính quyền và các tổ chức. Những mô hình phát triển sản xuất, tạo sinh kế mới khá đa dạng của một số hộ đồng bào các dân tộc đã chứng tỏ nếu đồng bào có ý chí tự vươn lên, biết vượt qua những khó khăn cộng với sự hỗ trợ hợp lý của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức, đồng bào có thể tự tạo việc làm, tăng thu nhập để bảo đảm đời sống không chỉ của gia đình mình mà còn của cộng đồng người dân địa phương. Những giải pháp được đề xuất qua kết quả nghiên cứu nhằm giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk phát triển sinh kế bền vững trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)