Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÓNG GÓP HIỆN VẬT CHO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Quyết, Phạm Thị Mỹ Dung

Tóm tắt


      Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ Việt Nam. Để phát triển nông thôn thì trước hết phải phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) giao thông nông thôn (GTNT), nhưng hiện nay tỷ lệ cứng hoá GTNT của tỉnh chỉ mới chiếm 51,8%. Nhu cầu đầu tư lớn mà nguồn lực của nhà nước lại hạn chế nên huy động đóng góp của cộng đồng là tất yếu. Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tham gia của cộng đồng trong đóng góp hiện vật cho phát triển CSHT GTNT tỉnh Đồng nai. Từ thông tin điều tra 438 hộ tại 4 huyện trong tỉnh Đồng Nai là: Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và Xuân Lộc cho thấy: (i) Đóng góp hiện vật rất phổ biến trong cộng đồng. Trong đó, nhiều nhất là đóng góp lao động (99,3% số hộ), sau đó là tiền (85,8%), đất (78,0%) và vật liệu (64,4%). (ii) Các yếu tố tác động đến đóng góp hiện vật gồm: tổ chức tham gia, lãnh đạo của chính quyền, cơ chế đóng góp, kinh tế hộ, nguồn thu nhập, tỷ lệ thu từ nông nghiệp, trình độ và giới tính chủ hộ, quan hệ xã hội, lợi ích của hộ từ CSHT GTNT; (iii) Các giải pháp đề xuất gồm xây dựng mô hình tham gia, cơ chế tham gia phù hợp; Tập huấn cho cộng đồng và đại diện cộng đồng; Tuyên truyền, vận động đóng góp hiện vật; Hỗ trợ phát triển kinh tế cho cộng đồng và thành viên cộng đồng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)