Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA KHU DU LỊCH THIÊN CẦM Ở TỈNH HÀ TĨNH

Trương Thị Cẩm Anh, Nguyễn Viết Đăng

Tóm tắt


       Xác định giá trị kinh tế của tài nguyên được xem là một trong những công cụ quan trọng cho hoạch định chính sách, thiết lập cơ chế cũng như đưa ra các biện pháp quản lý hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên. Phương pháp chi phí du lịch (TCM) được áp dụng để xây dựng đường cầu và ước lượng giá trị kinh tế của khu du lịch Thiên Cầm. Kết quả ước lượng giá trị kinh tế của khu du lịch (KDL) Thiên Cầm bằng phương pháp TCM với mô hình ước lượng chi phí du lịch theo vùng (ZTCM) cho thấy giá trị kinh tế của khu du lịch Thiên Cầm năm 2013 là 7.993,7 tỷ đồng. Như vậy, giá trị kinh tế của khu du lịch Thiên Cầm so với doanh thu du lịch của Thiên Cầm năm 2013 là 115,3 tỷ đồng là chưa tương xứng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm tăng thu nhập và nâng cao giá trị kinh tế của khu du lịch Thiên Cầm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)