Chi tiết về Tác giả

ANH THU, LUONG Khoa Bảo hiểm; trường Đại học Kinh tế Quốc dânJournal of Economics & Development, ISSN: 1859-0020