Chi tiết về Tác giả

DUY HÀO, VŨ

  • S. 192 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Luận bàn về quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012