Chi tiết về Tác giả

DUY HÀO, VÕ

  • S. 201 (2014) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Mô hình dự báo dòng tiền cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012