Chi tiết về Tác giả

DUY TÙNG, TRẦN

  • S. 210 (2014) - BÀI BÁO
    Nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012