Chi tiết về Tác giả

CHÍ THIỆN, TRẦN

  • S. 192 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Lợi thế so sánh của Việt Nam trong xuất khẩu hàng tinh chế
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012