Chi tiết về Tác giả

BÁ THANH, TRƯƠNG

  • S. 197 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: Khảo sát tại thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012