Chi tiết về Tác giả

HỒNG MAI, PHAN

  • S. 221 (2015) - BÀI BÁO
    Lý thuyết hành vi- Ứng dụng ra quyết định thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012