Chi tiết về Tác giả

HỒNG NHUNG, PHẠM

  • S. 220 (2015) - BÀI BÁO
    Ứng dụng TOC để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại doanh nghiệp sản xuất: Nghiên cứu tại công ty cổ phần may Khánh Hòa
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012