Chi tiết về Tác giả

HỒNG CHƯƠNG, PHẠM

  • S. 196 (2013) - PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 2011- 2015 VÀ NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC
    Phát triển kinh tế xã hội 2011- 2013: Những vấn đề cơ bản và một số đề xuất
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012