Chi tiết về Tác giả

HỒNG THÁI, NGUYỄN

  • S. 205 (2014) - BÀI BÁO
    Nữ thành viên hội đồng quản trị và kết quả tài chính: Nghiên cứu các công ty niêm yết Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 206 (2014) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012