Chi tiết về Tác giả

DUY KHA, NGUYỄN

  • S. 219 (2015) - BÀI BÁO
    Rủi ro và tỷ suất sinh lời vượt trội của cổ phiếu ngành bất động sản Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012