Chi tiết về Tác giả

Hà Thanh, Lê

  • S. 194 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của hộ gia đình để cải thiện chất lượng môi trường tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
    Tóm tắt


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012