Chi tiết về Tác giả

HỒNG VIỆT, LÊ

  • S. 200 (2014) - GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
    Chính sách tăng cường nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước ở các trường đại học công lập- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012