Chi tiết về Tác giả

CHÍ CÔNG, LÊ

  • S. 210 (2014) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến lòng trung thành du khách: Trường hợp khách du lịch quốc tế đến du lịch biển tại Nha Trang
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012