Chi tiết về Tác giả

HỒNG HIỆP, HOÀNG

  • S. 213 (2015) - BÀI BÁO
    Tác động của nợ chính phủ đến tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu: Một tiếp cận thực nghiệm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012