Chi tiết về Tác giả

Hậu, Hồ Quế Ban chỉ đạo nông thôn mới Đồng Nai

  • S. 193 (2013) - BÀI BÁO
    Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện liên kết Doanh nghiệp - Nông dân
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012