Chi tiết về Tác giả

HỒNG HẠNH, HÀ

  • S. 206 (2014) - BÀI BÁO
    Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lắp máy Việt Nam khi thực hiện các dự án EPC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012