Chi tiết về Tác giả

CÔNG DOANH, DƯƠNG

  • S. 205 (2014) - BÀI BÁO
    Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với phát triển thị trường công nghệ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012