Chi tiết về Tác giả

BIÊN TẬP, BAN

 • S. 189 (2013) - GÓP Ý VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992
  Tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Tóm tắt  PDF
 • S. 189 (2013) - PHỤC HỒI VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
  Tái cấu trúc và phục hồi doanh nghiệp năm 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 190 (2013) - TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH
  Tổng quan nghiên cứu về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012