Chi tiết về Tác giả

GIA DŨNG, ĐOÀN

  • S. 201 (2014) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Bàn về nâng cấp chuỗi giá trị của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012