Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 222 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2015 và triển vọng 2016

PHẠM THẾ ANH

Tóm tắt


    Bài viết này nhằm đánh tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2015 và triển vọng 2016. Cụ thể, các vấn đề sản xuất, giá cả, thương mại, đầu tư cũng như tài chính - tiền tệ sẽ được phân tích và đánh giá. Nhờ ảnh hưởng tích cực của nền kinh tế thế giới và hội nhập, năm 2016 được dự báo sẽ là thời kỳ hồi phục tương đối chắc chắn của Việt Nam. Tăng trưởng GDP có thể đạt 6,5% (+/-0,2) còn lạm phát ở mức 3,5% (+/- 0,3). Nếu như Việt Nam thành công trong việc tái cơ cấu, nền kinh tế sẽ có khả năng chống chọi được với cú sốc từ việc suy giảm kinh tế thế giới. Ngược lại, nền kinh tế Việt Nam sẽ quay trở lại bất ổn.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012