Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 221 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN VĂN SÁNG

Tóm tắt


   Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là nhân tố đóng vai trò quyết định sự phát triển của các ngành công nghiệp. Bài viết này chỉ ra thực trạng phát triển CNHT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất sản phẩm cả về số lượng lẫn chất lượng. Bài viết đề xuất các giải pháp trên các phương diện về vốn, công nghệ, nhân lực và quy hoạch nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả và bền vững.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012