Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 218 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay

ĐỖ THỊ HẢI HÀ, MAI NGỌC ANH

Tóm tắt


    Cung ứng dịch vụ công là trách nhiệm vô cùng to lớn và khó khăn của mọi nhà nước do cầu về dịch vụ công luôn lớn hơn cung về dịch vụ công, hơn nữa cách hiểu về dịch vụ công cũng không hoàn toàn thống nhất. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm, đặc điểm và phân loại dịch vụ công và phân tích thực trạng cung cấp một số dịch vụ công cơ bản ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, từ đó chỉ ra một số vấn đề và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của Nhà nước.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012