Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 213 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu của Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

NGUYỄN THỊ THU THỦY, HOÀNG ĐỨC THÂN

Tóm tắt


    Sử dụng dữ liệu theo quý và phương pháp phân tích chuỗi thời gian, bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2012. Kết quả ước lượng cho thấy tăng cường xuất khẩu nói chung có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, các thuộc tính phản ánh chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu có ảnh hưởng khác biệt, khá đa dạng và đan xen tới tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu cũng đưa ra một số luận giải cho kết quả ước lượng, cũng như hàm ý trong việc lựa chọn và thực thi chính sách xuất khẩu ở Việt Nam nhằm hướng tới tăng trưởng kinh tế chất lượng, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012