Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 213 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 và định hướng giai đoạn 2016- 2020

NGUYỄN NGỌC SƠN

Tóm tắt


   Bằng việc phân tích thực trạng phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2014, bài báo đã làm rõ những hạn chế trong phát triển công nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra các định hướng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó nhấn mạnh các giải pháp về phát triển công nghiệp hỗ trợ, điều chỉnh cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ, lựa chọn đối tác chiến lược cho các ngành công nghiệp ưu tiên, đầu tư đẩy mạnh khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012