Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 210 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải Dương

ĐÀO TRUNG KIÊN, TRẦN MẠNH TOÀN, BÙI QUANG TUYẾN, NGUYỄN VĂN DUY, NGUYỄN THỊ LIÊN

Tóm tắt


    Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của nhà đầu tư kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua các phân tích định lượng. Kết quả nghiên cứu từ 211 doanh nghiệp kinh doanh tại Hải Dương cho thấy cả bốn nhóm thuộc tính địa phương đều có ảnh hưởng tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư theo thứ tự giảm dần là (1) ưu đãi đầu tư; (2) hỗ trợ của chính quyền; (3) đào tạo kỹ năng và (4) môi trường sống. Trong đó nhân tố môi trường sống cho thấy ảnh hưởng ngược chiều tới sự hài lòng của doanh nghiệp.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012