Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 206 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khung năng lực lãnh đạo, quản lý của nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp giai đoạn tái cấu trúc ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

MAI THANH LAN, TẠ HUY HÙNG

Tóm tắt


   Sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp cần thiết phải tái cấu trúc để có thể tồn tại và phát triển. Trong giai đoạn này, nhà quản trị cấp cao đóng vai trò là nòng cốt để xác định, lựa chọn được chiến lược kinh doanh và lộ trình thực hiện phù hợp. Do vậy họ cần có đủ năng lực để đảm nhận được vai trò này, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, quản lý. Trong phạm vi của bài báo, các tác giả tập trung nghiên cứu về khung năng lực lãnh đạo, quản lý của các nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ các nhà quản trị cấp cao trong các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012