Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 206 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và kiến nghị cho viễn thông Việt Nam

NGUYỄN THỊ MINH AN, TRẦN THỊ THẬP

Tóm tắt


    Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông có tác động mạnh mẽ tới năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông, mang lại những lợi ích kinh tế-xã hội to lớn. Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, thực trạng, những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông tại Việt Nam, bài viết đề xuất một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông nhằm tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012