Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 206 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Việt Nam tránh lệ thuộc Trung Quốc về thị trường hàng nông sản như thế nào?

ĐỒNG XUÂN ĐẢM, ĐÀM QUANG VINH

Tóm tắt


   Bài viết tập trung nghiên cứu thực tiễn quan hệ thương mại cũng như đánh giá sự phụ thuộc của Việt Nam - Trung Quốc thông qua hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Đồng thời, bài viết cũng nghiên cứu những cơ hội, thách thức trong xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số quan điểm về việc làm thế nào để tránh lệ thuộc vào Trung Quốc về xuất khẩu nông sản.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012