Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 205 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Liên kết trong ngành hàng rau quả Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

TRƯƠNG ĐỨC LỰC

Tóm tắt


    Bài viết tổng kết một số mô hình liên kết điển hình trong ngành hàng rau quả đã diễn ra trong thời gian qua. Thành công trong liên kết đã góp phần tiêu thụ sản phẩm rau quả, nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngành hàng trên thị trường. Tuy nhiên, mối quan hệ liên kết trong ngành hàng rau quả vẫn còn bộc lộ những hạn chế như liên kết còn lỏng lẻo, chế tài chưa rõ ràng và đủ mạnh khi vi phạm hợp đồng, chính sách khuyến khích, hỗ trợ chưa được cụ thể hóa và đồng bộ. Muốn phát triển bền vững ngành hàng rau quả, các quan hệ liên kết cần tiếp tục tăng cường và hoàn thiện theo hướng xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của mỗi tác nhân từ nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước và nhà khoa học, trong đó nhà doanh nghiệp giữ vai trò nhạc trưởng.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012