Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 202 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng suất nông nghiệp và công nghiệp ở Việt Nam

LÊ QUANG CẢNH, NGUYỄN THỊ HỒNG THOAN

Tóm tắt


   Sử dụng lý thuyết các giai đoạn tăng trưởng của Rostow và lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo, bài viết này xây dựng khung đánh giá tác động của năng suất nông nghiệp tới công nghiệp hóa. Kết quả phân tích thực nghiệm chỉ ra rằng sự gia tăng năng suất nông nghiệp tác động tích cực tới quá trình công nghiệp hóa và tác động đó là lớn khi có sự cộng hưởng hài hòa với quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp dẫn chứng cho vệc đề xuất chính sách đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012