Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 201 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam

TRẦN THỊ MINH HÒA, TRƯƠNG QUỐC DŨNG

Tóm tắt


    Việc nghiên cứu các rủi ro cùng các biện pháp phòng ngừa mà một đơn vị kinh doanh lữ hành thường gặp phải là điều kiện thiết yếu để hoàn thiện hoạt động kinh doanh lữ hành, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế không chỉ cho những nhà đầu tư mà còn góp phần cho phát triển ngành du lịch, cho phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi trình bày các nghiên cứu thực tiễn về công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó sẽ đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012