Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 200 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế Việt Nam 2013 và định hướng chính sách năm 2014

NGUYỄN NGỌC SƠN

Tóm tắt


    Năm 2013 đã qua với nhiều điểm sáng tối trong bức tranh kinh tế Việt Nam. Kinh tế vĩ mô cơ bản giữ ổn định. Tăng trưởng kinh tế và sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Năm 2014 Việt Nam sẽ nhận những tín hiệu tích cực từ bối cảnh kinh tế toàn cầu và nỗ lực cải cách của Chính phủ. Bài viết phân tích những thành tựu, bất cập kinh tế Việt Nam năm 2013, đưa ra xu hướng ảnh hưởng kinh tế thế giới đến Việt Nam và đề xuất các định hướng chính sách cho năm 2014.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012