Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 200 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam

NGÔ TUẤN ANH, ĐỖ ĐỨC TRUNG

Tóm tắt


    Việt Nam là một trong 12 quốc gia khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hiện đang trong giai đoạn gấp rút đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định này còn được gọi là "Hiệp định của thế kỷ 21" hoặc "Hiệp định FTA chất lượng cao", với tham vọng đi sâu liên kết kinh tế, phân công lao động giữa các quốc gia thành viên, cải cách và nhất thể hóa môi trường đầu tư, kinh doanh và thuận lợi hóa cho doanh nghiệp. Do đó, việc nhận diện những cơ hội, thách thức là cần thiết nhằm tránh những rủi ro trong dài hạn cũng như có những điều chỉnh phù hợp, tận dụng được những cơ hội do TPP mang lại đối với sự phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012