Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 199 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thay thế lao động nước ngoài ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, TRẦN BÍCH THỦY

Tóm tắt


    Bài viết giới thiệu thực trạng lao động nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua, mối quan hệ của nó đối với tăng trưởng kinh tế và khuyến nghị các giải pháp đào tạo thay thế nguồn nhân lực nội địa đáp ứng nhu cầu cạnh tranh đối với sự biến động của lao động nước ngoài.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012