Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 196 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Triển khai trả lương theo vị trí việc làm đối với công chức- viên chức: Từ lý thuyết đến thực tiễn

TRẦN XUÂN CẦU

Tóm tắt


    Bài báo này làm rõ và phân biệt về mặt lý luận các thuật ngữ cần thiết liên quan đến vị trí việc làm, xác định các yếu tố cấu thành vị trí việc làm và nội hàm của vị trí việc làm cũng như của từng yếu tố vị trí việc làm; xác định giá trị của vị trí việc làm, mối tương quan giữa vị trí việc làm và con người trong đó, giữa giá trị của vị trí việc làm với mức lương và trả lương. Bài báo chỉ rõ những bước đi cụ thể cần thiết cũng như những khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai trả lương theo vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức nhà nước.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012