Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 196 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân- Thực trạng và giải pháp

HỒ QUẾ HẬU

Tóm tắt


   Trong những năm gần đây nông sản Việt Nam đối diện với những thách thức mới về thị trường tiêu thụ nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu với chất lượng thấp, không đồng đều, an toàn vệ sinh thực phẩm không bảo đảm, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng mà một trong những nguyên nhân quan trọng là do sản xuất nông nghiệp thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân. Để tham gia giải quyết vấn đề đó, bài viết phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012