Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 195 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thu nhập của nông hộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa- Nhìn từ góc độ các yếu tố đầu vào của sản xuất

MAI NGỌC ANH, PHẠM MINH ĐỨC

Tóm tắt


     Căn cứ vào mô hình Cobb-Dougals, bài viết này đi vào phân tích, so sánh thu nhập của những nhóm nông hộ ở Hải phòng trên các tiêu chí mức độ dồi dào của các yếu tố đầu vào cho sản xuất. Bài viết chỉ ra rằng (i) nhân khẩu lao động, (ii) diện tích đất cho sản xuất (iii) quy mô vốn, (iv) trình độ khoa học công nghệ, (v) ngành nghề kinh tế và (v) tình trạng di cư tìm việc làm của lao động, có tác động khác nhau đến thu nhập của nông hộ.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012