Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 195 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dân số; Tăng trưởng kinh tế; Biến đổi dân số; Tác động; Dân số vàng; Việt Nam

BÙI THỊ MINH TIỆP

Tóm tắt


   Bài viết này sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển giao quốc dân (NTA) để xác định nhóm dân số hoạt động kinh tế, đồng thời kết hợp với phương pháp toán học để đánh giá tác động yếu tố dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Kết quả cho thấy: Nhóm dân số có đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam không phải tất cả dân trong tuổi lao động mà là nhóm dân số 22-53 tuổi. Yếu tố dân số đã đóng góp 1,2% cho tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1989-1999 và 1,58% giai đoạn 1999-2009. Tác động tích cực này giảm dần và sau năm 2019 tác động này là âm. Cụ thể, giai đoạn 2019-2029 biến đổi dân số làm giảm 0,56% tốc độ tăng trưởng kinh tế, và ở giai đoạn 2029-2039  làm giảm 0,68%. Như vậy, sau năm 2019, tăng trưởng kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào năng suất lao động.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012