Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 195 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổ chức kiểm soát nội bộ đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN TỐ TÂM

Tóm tắt


    Bài viết nghiên cứu về mối liên hệ giữa tổ chức kiểm soát nội bộ (KSNB) đối với thông tin kế toán tài chính (KTTC) của các công ty niêm yết (CTNY) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, thông qua phần mềm SPSS đánh giá các thành phần trong tổ chức KSNB ảnh hưởng đến thông tin kế toán tài chính của CTNY trên TTCK Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra môi trường kiểm soát là nhân tố quan trọng trong tổ chức KSNB ảnh hưởng tới thông tin KTTC của CTNY trên TTCK Việt Nam    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012