Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 195 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lòng tin tổ chức- Một chỉ số quan trọng về năng lực doanh nghiệp: Khảo sát so sánh ở các doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam

NGUYỄN MẠNH QUÂN

Tóm tắt


   Lòng tin là một chủ đề được quan tâm nghiên cứu không chỉ trong lĩnh vực xã hội học mà còn trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh, bởi nó không chỉ là một đề tài đầy thử thách mà còn vì nó là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến việc xây dựng mối quan hệ con người. Kết quả nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của yếu tố lòng tin trong tổ chức trong việc xây dựng năng lực hành động hiệu quả và khả năng đối đầu với thách thức trong khủng hoảng ở các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế toàn cầu. Bài báo này giới thiệu một công trình nghiên cứu được tiến hành ở 53 doanh nghiệp trên 8 quốc gia để xác định Chỉ số Lòng tin Tổ chức OTI (Organisational Trust Index) và những phát hiện được rút ra từ việc áp dụng nghiên cứu này đối với các doanh nghiệp Việt Nam    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012