Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 195 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cảm nhận của khách hàng- Nghiên cứu định tính trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc Việt Nam

NGUYỄN HỒNG HÀ, NGUYỄN TUYẾT MAI

Tóm tắt


     Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được các học giả trên thế giới nghiên cứu từ khá lâu, nhưng các nghiên cứu ở Việt Nam dường như còn hạn chế, đặc biệt trên khía cạnh cảm nhận của khách hàng. Thông qua tiến hành nghiên cứu định tính, bằng việc phỏng vấn sâu nhóm các nhà quản lý và các khách hàng trong ngành thức ăn chăn nuôi, tác giả muốn tìm hiểu thực tiễn việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cũng như khám phá những cảm nhận của khách hàng về hoạt động này. Phát hiện từ nghiên cứu cho thấy, hầu như các doanh nghiệp trong ngành đều ít nhiều triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Đa số khách hàng đều cảm nhận việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành là tương đối tốt, và các hệ quả của nó có được gồm danh tiếng của doanh nghiệp, niềm tin và sự hài lòng của khách hàng    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012