Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 192 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán

HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH, NGUYỄN MẠNH TOÀN

Tóm tắt


   Để tổ chức một hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) hiệu quả nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho hoạt động quản lý thì việc nhận thức đúng bản chất của HTTTKT là hết sức quan trọng. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, bài báo tổng hợp và hệ thống hóa các nghiên cứu trong và ngoài nước về HTTTKT trên sáu cách tiếp cận khác nhau. Đồng thời với việc nhận diện từng cách tiếp cận xét cả lý luận và thực tiễn, bài báo cũng đưa ra những hạn chế trong việc tiếp cận HTTTKT chỉ trên một khía cạnh hoặc một số yếu tố cấu thành HTTTKT. Kế thừa và phát triển các kết quả nghiên cứu đã có, bài viết đề xuất một cách tiếp cận mới mang tính tổng thể và đa chiều về HTTTKT để mô tả một cách khái quát và trực quan về mối liên hệ và tính thống nhất giữa các yếu tố cấu thành của HTTTKT.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012