Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 192 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực hiện trách nhiệm xã hội- Lợi ích đối với doanh nghiệp

LÊ THỊ THU THỦY

Tóm tắt


     Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng thực hiện trách nhiệm xã hội có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tạo dựng hình ảnh trong cộng đồng, tăng giá trị thương hiệu, nâng cao uy tín trong quan hệ với khách hàng, các đối tác, tạo ưu thế trong cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế. Trong bối cảnh ngày nay, thực hiện trách nhiệm xã hội là một nhiệm vụ hết sức cần thiết và mang lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp. Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích định tính để đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam theo mô hình Carroll, làm rõ những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện trách nhiệm xã hội, từ đó tác giả gợi ý các giải pháp cơ bản để nâng cao ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012