Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 190 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy tắc thực thi chính sách tiền tệ và kết quả kinh tế vĩ mô trong điều kiện Việt Nam

ĐẶNG ANH TUẤN

Tóm tắt


    Nghiên cứu này phân tích khả năng áp dụng qui tắc Taylor để xác định lãi suất chiết khấu trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ. Một mô hình kinh tế vĩ mô đơn giản được xây dựng nhằm nghiên cứu mối liên hệ giữa lãi suất trong việc điều hành chính sách tiền tệ với kết quả kinh tế vĩ mô được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến động của lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có xu thế giống với lãi suất tính theo qui tắc Taylor, nhưng với tỷ lệ cao hơn hàm ý rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực thi một chính sách tiền tệ thắt chặt trong giai đoạn 2006-2012. Kết quả ước lượng mô hình cũng cho thấy là lãi suất chiết khấu của Ngân hàng nhà nước không có ảnh hưởng tới sản lượng trên thực tế. Điều này dẫn tới gợi ý về hiệu quả của chính sách lãi suất và cần tìm kiếm một kênh truyền dẫn có hiệu quả hơn đối với chính sách tiền tệ.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012