Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 188 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Huy động và sử dụng tài chính của giáo dục và đào tạo ở thành phố Hà Nội: Thực trạng và khuyến nghị

NGUYỄN DOÃN HOÀN, HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG

Tóm tắt


    Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa và tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công, việc huy động và sử dụng nguồn tài chính của giáo dục và đào tạo ở Thành phố Hà Nội cũng có nhiều thay đổi. Bài viết khái quát thực trạng huy động và sử dụng nguồn tài chính của giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm gần đây, phân tích những thành tựu, đóng góp của nó cho giáo dục và đào tạo; mặt khác chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khuyến nghị một số định hướng tăng cường quản lý tài chính của giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội những năm tới.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012