Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 188 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất lượng đào tạo kinh tế, quản lý công nghiệp: Phương pháp đánh giá và các nhân tố

ĐỖ VĂN PHÚC, ĐOÀN HẢI ANH

Tóm tắt


    Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh quốc tế luôn là vấn đề cấp thiết cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Trong bài này chúng tôi trân trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu về phương pháp đánh giá và các nhân tố của chất lượng đào tạo chuyên ngành kinh tế, quản lý công nghiệp cụ thể ở trường (viện).    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012